The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Ny studie: Brukarstyrd inläggning för personer med självskadebeteende

Vid Psykiatriforskning Skåne bedrivs forskning kring psykisk sjukdom och behandling. Självskadebeteende är vanligt inom psykiatrin och förknippat med ökad suicidrisk. Allvarligt ökad suicidrisk hanteras oftast genom inläggning på psykiatrisk klinik. För personer med upprepat självskadebeteende kan sådan inläggning dock bli långvarig, ibland förvärra självskadebeteendet och övergå i tvångsvård. Tvångsvård kan vara livräddande under korta perioder men riskerar att förlängas och bli skadlig. I nuläget saknas riktlinjer för omhändertagandet vid överhängande suicidrisk hos personer med självskadebeteende.