The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Brukarstyrd inläggning för personer med självskadebeteende

Effekter på tvångsvård

Vid Psykiatriforskning Skåne bedrivs forskning kring psykisk sjukdom och behandling. Självskadebeteende är vanligt inom psykiatrin och förknippat med ökad suicidrisk. Allvarligt ökad suicidrisk hanteras oftast genom inläggning på psykiatrisk klinik. För personer med upprepat självskadebeteende kan sådan inläggning dock bli långvarig, ibland förvärra självskadebeteendet och övergå i tvångsvård. Tvångsvård kan vara livräddande under korta perioder men riskerar att förlängas och bli skadlig. I nuläget saknas riktlinjer för omhändertagandet vid överhängande suicidrisk hos personer med självskadebeteende.

Brukarstyrd inläggning (BI) har utvecklats som en person-centrerad krisintervention som erbjuder personer möjlighet att lägga in sig själva max tre gånger i månaden och max tre nätter per tillfälle. Under inläggning med BI finns personal tillgänglig som stöd samtidigt som individen själv har ansvar för säkerhet och läkemedel.

Tidigare studier har ej gett tydliga svar kring effekten av BI på bland annat tvångsvård.
Syftet med detta projekt är att utifrån register utvärdera effekten av BI på användningen av tvångsvård för vuxna med självskadebeteende. För att vara säkra på att svaren vi får är relaterade till BI behöver vi också undersöka andra faktorer som kan påverka vilken vård en person behöver och får.

I samband med studien kommer vi länka samman personbundna, men för oss icke identifierbara uppgifter, från följande register hos Region Skåne, Region Östergötland, Socialstyrelsen och Statistiska Centralbyrån:  

-    Registret över totalbefolkningen
-    Regions Skånes Vårddatabaser
-    Vårddatabasen Region Östergötland
-    Patientregistret
-    Dödsorsaksregistret
-    Läkemedelsregistret
-    LISA-databasen (socio-ekonomiska faktorer)

All data skyddas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), Offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641), och all datahantering sker i enlighet med EU:s generella dataskyddsförordning (2016/679), GDPR. Forskningsdata förvaras på säker server vid Lunds universitet. Efter projektets avslutande gallras eller arkiveras data och handlingar i enlighet med Arkivlagen (1990:782).

All bearbetning och analys av data, samt all presentation av resultat kommer att ske på gruppnivå i icke identifierbar form, vilket innebär att ingen enskild individ kommer gå att urskilja. Redovisning av resultaten kommer primärt att ske i vetenskapliga tidskrifter.

Region Skåne, som är huvudman för studien, är ansvarig för personuppgifterna och lyder under dataskyddsförordningen. Enligt denna har Du rätt att få information om vilka personuppgifter som behandlas om just Dig, samt begära rättelse av personuppgifter som Du tror är felaktiga. Ansökan för detta görs hos: Dataskyddsombudet, Region Skåne, 29189 Kristianstad. Tfn 044-309 30 00. E-post: region [at] skane [dot] se

Om Du önskar att uppgifter om Dig inte skall användas (anmäles senast den 2023-11-23) eller om Du önskar få en mer detaljerad information angående studierna, dataskyddsförordningen, sekretesslagen eller sekretessförordningen går det bra att kontakta projektansvarig forskare:

Sofie Westling, överläkare och docent                                     
VO Vuxenpsykiatri Lund                                 
Baravägen 1                                                 
22185 Lund                                              
E-post (använd gärna i första hand för kontakt): sofie [dot] westling [at] med [dot] lu [dot] se                    
Telefon: 0735-626099