The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Ny studie: Samband mellan yrke och Covid-19 i Skåne

Vid Avdelningen för arbets- och miljömedicin, Lunds universitet, bedrivs forskning kring hur bland annat miljöfaktorer och levnadsvillkor påverkar hälsa och sjukdom. Kunskapen används sedan för att identifiera hälsorisker i arbets- och omgivningsmiljön och syftar till att eliminera dessa risker och förebygga ohälsa. Covid-19-pandemin har utgjort en sådan hälsorisk med påverkan på både kort och lång sikt och utgör ett så kallat ”naturligt experiment” med möjlighet att följa händelser som inte hade inträffat annars.