Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Resursfördelning och utfall inom intensivvården

Vid kritisk sjukdom kan det uppstå ett behov av intensivvård för att stödja livsuppehållande funktioner under tiden som annan behandling (kirurgisk eller medicinsk) fortgår. Det är i nuläget inte känt hur resurserna på en intensivvårdsavdelning fördelas mellan olika patientkategorier.

Vilka forskningsfrågor har studien?

När en patient blir inlagd på intensivvårdsavdelning registreras uppgifter om medicinsk bakgrund och aktuellt tillstånd och detta samlas i Svenska Intensivvårdsregistret (www.icuregswe.org). Därtill registreras varje dag uppgifter kring patientens hälsotillstånd. Detta forskningsprojekt syftar till att undersöka om det finns patientgrupper som behöver extra mycket resurser, och vad som i så fall skiljer dessa patienter från patienter som inte behöver lika stora resurser. Projektet ämnar även analysera utfallet efter intensivvård avseende överlevnad, återgång i arbete, behov av sjukvårds- och socialtjänstinsatser samt livskvalitet efter vårdtiden, och undersöka om det finns någon skillnad i dessa utfall beroende på hur mycket intensivvårdsresurser som har använts. Projektet kommer även att försöka ta reda på om det finns patientgrupper som inte har lika stor tillgång till intensivvårdens resurser på grund av exempelvis resursbrist eller andra faktorer som leder till undanträngningseffekter på våra intensivvårdsavdelningar.

Ett delprojekt kommer analysera hur mycket intensivvårdsresurser som tagits i anspråk av Covid-19-pandemin jämfört med andra intensivvårdspatienter under år 2020.

Vad ingår i registerstudien?

Studien utgår från alla som är registrerade i Svenska Intensivvårdsregistret åren 2015-2020 och fått intensivvård på svenska sjukhus. För dessa personer hämtas data från Svenska Intensivvårdsregistret, Socialstyrelsen, Statistiska Centralbyrån, Försäkringskassan och Folkhälsomyndigheten gällande bakgrundsfaktorer, vårdtillfällesspecifika faktorer samt utfall efter intensivvården med avseende på användning av socialförsäkring, insatser från kommunen inklusive vårdboende och andra insatser efter hemkomst från sjukhuset. Det totala materialet utgår från cirka 200 000 personer som tillsammans har cirka 270 000 vårdtillfällen inom intensivvården 2015-2020.

Vem är det som gör studien?

Studien utförs av Lunds universitet. Ansvarig forskare är docent Niklas Nielsen, läkare inom anestesi och intensivvård. Medverkar från Lunds universitet gör även doktorand Marko Zindovic, som är ST-läkare inom anestesi och intensivvård, docent Katarina Steen-Carlsson som är hälsoekonom och docent Anna Axmon som är statistiker och epidemiolog. Dessutom medverkar docent Emma Larsson vid Karolinska institutet som är läkare inom anestesi och intensivvård, docent Sten Walther vid Linköpings Universitet som är läkare inom anestesi och intensivvård samt Lars Sandman vid Linköpings Universitet som är professor i hälso- och sjukvårdsetik.

Hur hanterar studien personuppgifter?

Alla personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Alla patienters data kommer att lagras i en databas vid Lunds universitet där personnummer ersatts utav ett löpnummer. Kodnyckeln kommer att förvaras hos Statistiska Centralbyrån och forskarna i forskargruppen kommer inte att ha tillgång till den. Forskningsstudiens resultat presenteras på gruppnivå där enskilda individer inte kan identifieras.

Vad innebär denna undersökning för forskningspersonerna?

Denna undersökning kommer endast att hantera data som redan samlats in och kommer därför inte att påverka dig. Forskningens resultat ska öka kunskapen om konsekvenser av kritisk sjukdom och intensivvård. Detta ska bidra med kunskapsunderlag för vidare planering och organisering av resurser i hälso- och sjukvården i Sverige. Därmed kan resultaten bidra till nytta för framtida patienter i behov av intensivvård.

Om jag inte vill vara med?

Om du inte vill att dina uppgifter ska finnas med i forskningsprojektet kan du kontakta ansvarig forskare Niklas Nielsen på niklas [dot] nielsen [at] med [dot] lu [dot] se innan 2021-12-31 för att dra tillbaka ditt deltagande i studien.

Forskningsprojektet är godkänt av Etikprövningsmyndigheten.