Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Endokardit i Skåne 2014-2017

Vid Verksamhetsområde infektionssjukdomar samt thoraxkirurgi på Skånes universitetssjukhus planeras en studie kring hjärtklaffsinfektioner (endokardit). Studien ska utreda hur vanligt endokardit är samt om det utvecklingsarbete som har skett inom området har förbättrat omhändertagandet av patienter med endokardit. I studien kommer journaluppgifter på patienter som vårdats för endokardit i Skåne under åren 2014-2017 att inhämtas. Uppgifterna hanteras kodade och studien är godkänd av etikprövningsnämnd. Insamlade personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen.

Om du har vårdats för endokardit på sjukhus i Skåne under tiden 2014-2017 och inte önskar att information inhämtas från din journal, eller om du har frågor kring studien, är du välkommen att kontakta docent Magnus Rasmussen (046-177047 eller magnus [dot] rasmussen [at] med [dot] lu [dot] se).