Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Våldsbrott i Skåne

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta?

Våldsbrott är ett allvarligt fenomen som ger stora och svåra konsekvenser för både den som drabbas och samhället i stort. Att studera och förstå våldsbrott är därför viktigt. Sverige har idag stora problem med våldsbrott och inte minst vad gäller skottlossningar. Tyvärr är kunskapen kring våldsbrott i Sverige, främst ur en medicinsk synpunkt, ganska begränsad. Samtidigt finns det alldeles för lite kunskap om vilka personer som faller offer för våldsbrott. Studier som fokuserar på offren, det som benämns viktimologi, lyser tydligt med sin frånvaro.Det finns därför ett stort behov att dels kartlägga de skador och dödsorsak som offren av våldsbrott drabbas av i Sverige, dels få mer kunskap om offren.

Region Skåne har länge stuckit ut i svensk statistik vad gäller våldsbrott då regionen har haft landets högsta andel av dödsskjutningar i relation till sin population. Detta gör att Region Skåne är viktigt att studera.

Det övergripande syftet med projektet är att kartlägga våldsbrottstrenden i Region Skåne, utforska vilka skador som offren av våldsbrott får och ifall de avlider, vad dödsorsaken är. Syftet är även att titta på vilka behandlingar som dessa offer fått inom akutsjukvården samt undersöka vilka karakteristika som offer för våldsbrott har. Uppgifter om forskningspersonens födelseland kommer att inhämtas hos Skatteverket, vilket görs utifrån uppgifter från forskningspersonens sjukhusjournal (personnummer). Detta är övergripande syften som mer eller mindre är helt främmande inom svensk forskning.

Forskningshuvudman för projektet är Region Skåne, Verksamhets Område Akutsjukvård och Internmedicin, Skånes Universitetssjukhus Lund. Med forskningshuvudman menas den organisation som är ansvarig för studien.

Hur går studien till?

För att utföra projektet kommer vi att söka efter data gällande personer som utsatts för våldsbrott och sökt någon av akutmottagningarna vid Region Skåne mellan främst åren 2000 - 2019. Vi tittar även på möjligheten att titta på 1990-talet. All information som vi behöver kommer att inhämtas från sjukhusjournalen. Kontakt kommer också att tas med andra myndigheter vid behov. Två av dessa är Rättsmedicinalverket samt Socialstyrelsen ifall någon av patienterna avlidit så att vi eventuellt kan få information om dödsorsak.

Möjliga följder och risker med att delta i studien

Projektet kommer att samla in och registrera information om dig. Information om bland annat skador, dödsorsak, behandling, typ av våld med mera kommer att samlas in från Region Skånes medicinska journal. Data kan också komma att samlas in från andra myndigheter som t.ex. Rättsmedicinalverket och Socialstyrelsen. Samtliga data förvaras med lösenordsskydd på Region Skånes skyddade servrar. Ändamålet med att samla in dessa data är att kunna använda det för att bättre lära känna offren för våldsbrott samt deras skador och dödsorsak. Inga av uppgifterna som samlas in kommer att föras över till tredjeland eller till en internationell organisation.

Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem.

Ansvarig för dina personuppgifter är Region Skåne. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta projektansvarig forskare, Ardavan Khoshnood (046–176568, Skånes Universitetssjukhus, Akutmottagningen, EA10, SUS Lund, 221 85 Lund). Dataskyddsombud nås på Dataskyddsombudet, Region Skåne, 291 89 Kristianstad, telefon: 044-309 30 00.. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

Vad händer med mina prover?

Inga prover kommer att tas i samband med projektet. Vi är enbart intresserade av det som redan finns i din journal.

Hur får jag information om resultatet av studien?

Resultat av studien kommer att publiceras i vetenskapliga tidskrifter och information kommer att delges samhället via vanlig media.

Försäkring och ersättning

Inte aktuellt.

Deltagandet är frivilligt

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det kommer inte heller att påverka din framtida vård eller behandling. Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta den ansvariga för studien (se nedan).

Ansvariga för studien

Ansvarig för studien är Specialistläkare och Docent Ardavan Khoshnood, ardavan [dot] khoshnood [at] med [dot] lu [dot] se, 046-176568, Skånes universitetssjukhus, Akutmottagningen, EA10, SUS Lund, 221 85 Lund