The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

PREPARE - Förbättrad beredskap för framtida pandemiutbrott

Pandemic Readiness through Epidemiology and Precision health: Antibody testing, Registry surveillance and Exploratory data analysis

Projektet har som målsättning att utforma system och metoder för att kunna följa pandemiutvecklingen i befolkningen avseende aktivitetsmönster, symtomläge, testbeteende (utförda test och testresultat), förekomst av virusvarianter, vårdkontakter och sjukhusinläggningar, dödlighet, immunitet och vaccination. Allt detta ska kunna användas som redskap vid pandemibekämpning och andra hälsokriser, t.ex. för att identifiera befolkningsgrupper eller geografiska områden i behov av särskilda insatser för att minska hälsoriskerna.  Vidare är målsättningen att underlätta forskningsstudier avseende exempelvis test- och vaccinationsmönster, smittspridning och vaccineffektivitet, biverkningar, sociodemografiska studier och långtidsuppföljningar av sjukdomsdrabbade.

Projektet har finansiering ifrån Vinnova, Vetenskapsrådet (VR) samt från Lunds universitet.

Kontaktperson: Jonas Björk — Lund University

I projektet deltar:

  • Lunds Universitet
  • Umeå Universitet
  • Halmstad högskola
  • Region Skåne
  • Region Halland
  • Xerum AB

Läs mer på projektets sida i forskningsportalen.

Länkar