Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Preoperativ riskskattning vid stor huvud-halskirurgi

Har Du eller någon nära anhörig genomgått så kallad mikrovaskulär lambåkirurgi i huvud-halsområdet vid Skånes Universitetssjukhus i Lund under åren 1989-2019? I så fall ämnar vi undersöka Din/Din anhörigs patientjournaler som del av en forskningsstudie.

Varför görs studien?

Mikrovaskulär lambåkirurgi är mycket komplicerad och vårdförloppet, ofta med efterföljande strålbehandling, är långt och krävande. Dessutom finns risk för komplikationer, som problem med blodförsörjning till den transplanterade vävnaden, infektioner och hjärtpåverkan. Tidigare studier tyder på att patienter med till exempel hjärt- och lungsjukdomar har ökad risk för detta, men att förutse exakt vem som kommer att drabbas, och därigenom kunna försöka förebygga komplikationerna, är i nuläget svårt.

Målsättning

I ett forskningsprojekt som är ett samarbete mellan Lunds universitet och Region Skåne (huvudman för studien) studeras nu kopplingar mellan sjukdomar som funnits innan operationen, och komplikationer efter operationen. För att göra dessa analyser samlas journaldata in från alla patienter som genomgått den aktuella operationen på Skånes Universitetssjukhus i Lund under åren 1989-2018.

Skydd av personuppgifter

Forskningsprojektet är godkänt av Etikprövningsnämnden vid Lunds universitet (diarienummer 2019-02011) och Region Skånes Samrådsgrupp för kvalitetsregister, vårddatabaser och beredning (KVB). All data lagras och arkiveras i enlighet med GDPR och övriga gängse rutiner för hantering av forskningsdata vid Lunds universitet, och resultaten kommer endast att presenteras på gruppnivå, vilket innebär att enskilda individer inte kommer att kunna identifieras.

Att delta i projektet är helt frivilligt. Det innebär inga risker eller ytterligare insatser från Dig. Om Du har frågor om forskningsprojektet, eller om Du genomgått den aktuella operationen och inte vill att Dina uppgifter ska ingå i undersökningen är Du välkommen att kontakta: Karolina Persson, specialistläkare vid Verksamhetsområde Anestesi- och intensivvård, Skånes Universitetssjukhus Lund och doktorand vid Lunds universitet, via epost: karolina [dot] persson [at] med [dot] lu [dot] se.