Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Med fokus på jämlik bröstcancervård

En registerstudie om utvecklingen inom cancerrehabiliteringsområdet samt likheter och skillnader mellan migrerade och svenskfödda kvinnor

Scroll down for English!

Trots att rehabilitering är en av grundstenarna i cancerprocessen och att den är avgörande för att säkerställa optimerad rehabilitering erbjuds kvinnor med bröstcancer sällan evidensbaserad individualiserad rehabilitering. Det finns idag ett Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering som fastställer att alla har rätt till rehabilitering. Trots detta saknas fortfarande kunskap, strukturer och systematik i vården för att erbjuda individualiserad rehabilitering. Flera studier pekar på att behovet av rehabiliteringsstöd varierar kraftigt. Vidare har det i nationella rapporter framhållits att dagens cancervård ofta är ojämlik och tidigare studier har tex påvisat att kvinnor som migrerat till Sverige trots en lägre bröstcancerincidens i större utsträckning än svenskfödda avlider av sin cancer.

För att öka förutsättningarna för individualiserad rehabilitering för alla genomförs två registerbaserade studier med syftet att kartlägga utvecklingen inom bröstcancerrehabiliteringsområdet, dels avseende utveckling över tid, dels med fokus på likheter och skillnader i cancerprocessen för migrerade och svenskfödda kvinnor.

Hur går studien till?

Studierna utgår från fem nationella kvalitetsregister: Nationella kvalitetsregistret för bröstcancer, Longitudinell integrationsdatabas för Sjukförsäkrings- och Arbetsmarknadsstudier, STATIV – en longitudinell databas för integrationsstudier, Nationella patientregistret för sluten- och specialisvårdskonsumtion samt Dödsorsaksregistret. Tillsammans kommer dessa register att innehålla medicinska och behandlingsinriktade data, data kring migration och arbetsförmåga samt data avseende hälso- och sjukvårdskonsumtion. Forskargruppen kommer att begära ett uttag från dessa register. Innan forskargruppen får tillgång till materialet kommer registeransvariga att plocka bort alla personnummer. Redovisning av studiens resultat sker på gruppnivå och inga individer kan identifieras. Ansökan om etiskt tillstånd har sökts i september 2021, men Etikprövningsmyndigheten har har inte lämnat sitt svar ännu. Studien kommer inte påbörjas innan etiskt godkännande erhållits.

Vem ska vara med?

Alla som fått en bröstcancerdiagnos i Sverige mellan 2010 - 2020 kommer att vara med i studien.

Vad undersöker vi?

Vi kommer att utvärdera effekten av det Nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering med fokus på om sjukvårdskonsumtion och sjukskrivning förändrats vid tidpunkterna för införande och uppdateringar av vårdprogrammet. Vi kommer även att undersöka likheter och skillnader mellan kvinnor som migrerat till Sverige och svenskfödda kvinnor med bröstcancer med fokus på olika aspekter av behandling, återhämtning och överlevnad.

Vem är det som gör studien?

Huvudman för studien är Lunds universitet. Forskare som arbetar med studierna är Marlene Malmström, Annette Holst-Hansson, Ulrika Olsson Möller, Magnus Sandberg och Lisa Rydén. Samtliga knutna till Lunds universitet.

Om jag inte vill vara med?

Om du inte vill att vi använder dina uppgifter går det bra att fram till 31/12 2021 (dvs innan datauttag sker) meddela studieansvarig genom att skicka e-post till Marlene Malmström (marlene [dot] malmstrom [at] med [dot] lu [dot] se) eller ringa på 046-175950.


With a focus on equal breast cancer care

A register study on developments in the field of cancer rehabilitation as well as similarities and differences between migrated and Swedish-born women

Although rehabilitation is one of the cornerstones in the cancer trajectory and is crucial to ensure optimized recovery, women with breast cancer are rarely offered evidence-based individualised rehabilitation. In the National Cancer Rehabilitation Program, it is clearly stipulated that everyone has the right to rehabilitation. Despite this, there is still a lack of knowledge, structures and systematics to ensure individualised rehabilitation. Several studies indicate that the need for rehabilitation support varies greatly. Furthermore, national reports have highlighted that today's cancer care is often unequal and previous studies have shown, for example, that women who have migrated to Sweden despite a lower incidence of breast cancer to a greater extent than Swedish-born people die of their cancer.

To increase the conditions for individualized rehabilitation for all, two register-based studies focusing on breast cancer and rehabilitation are conducted. The first study focusses on the development over time by evaluating the effect of the National Cancer Rehabilitation Program while the second study focus on similarities and differences in the cancer process for migrated and Swedish-born women.

How does the study work?

The studies are based on four national quality registers: the National Quality Register for Breast Cancer, the Longitudinal Integration Database for Health Insurance and Labour Market Studies, the National Patient Register and the Cause of Death Register. Together, these registers will provide medical and treatment-oriented data, data on migration and work capacity, and data on healthcare consumption. Before the research team get access to the material, the register managers will remove all social security numbers. The results of the study will be reported at group level and no individuals can be identified. Ethical permit has been applied for in September 2021, but the Swedish Ethical Review Authority has not yet submitted its answer. The study will not begin until ethical approval has been obtained.

Who will be included in the study?

Everyone who has been diagnosed with breast cancer in Sweden between 2010 - 2020 will be included in the study.  

What are we investigating?

We will evaluate the impact of the National Cancer Rehabilitation Program focusing on whether healthcare consumption and sick leave have changed at the time of introduction and updates of the rehabilitation program. We will also investigate similarities and differences between women who have migrated to Sweden and Swedish-born women with breast cancer focusing on different aspects of treatment, recovery, and survival.

Who is performing the study?

Lund University is research principal for this study. Researchers working with the studies are Marlene Malmström, Annette Holst-Hansson, Ulrika Olsson-Möller, Magnus Sandberg and Lisa Rydén. All affiliated with Lund University.

What if I don't want to take part?

If you do not want us to use your data, please notify the study manager before December 31, 2021 as withdrawal is required before data extraction takes place.

Email: Marlene Malmström (marlene [dot] malmstrom [at] med [dot] lu [dot] se)
Phone: 046-175950