Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Hållbara utemiljöer

Systematiska, tvärvetenskapliga studier av hälsoeffekter och påverkan på sociala ojämlikheter baserad på Malmö Kost Cancer-kohorten

Förekomst av och kvalitet i den gröna miljön nära bostaden har i tidigare forskning visat samband med både bättre fysisk och mental hälsa, liksom lägre dödlighet, i bland annat hjärt-och kärlsjukdomar. Det finns även resultat som tyder på att gröna kvaliteter i den bostadsnära utemiljön kan ha en utjämnande effekt på socioekonomiska skillnader i hälsa. Det övergripande målet med vårt forskningsprojekt är att få ökad förståelse för utemiljöns betydelse för folkhälsan och potential att minska den sociala hälsogradienten. Syftet är att analysera sambandet mellan de gröna kvaliteterna i den bostadsnära utemiljön och hälsa, samt hur andra aspekter av utemiljön, såsom bostadsförhållanden, trafikbuller och luftföroreningar, kan påverka dessa samband. Projektet är godkänt av Etikprövningsmyndigheten, dnr 2020-06710, med Lunds universitet som huvudman.

I projektet kommer vi att använda uppgifter från Malmö Kost Cancer-kohorten, som bjöd in invånare bosatta i Malmö 1991-96. Registeruppgifter avseende levnadsförhållanden, sociodemografi och boendemiljöer kommer att hämtas in från SCB (Statistiska Centralbyrån) samt Lantmäteriet, och uppgifter om sjukdomstillstånd, vårdtillfällen, dödsorsak samt läkemedelsanvändning hämtas från Socialstyrelsen. Med hjälp av bostadsadressers geokoder kommer uppgifter om grönska, trafikbuller och luftföroreningar i bostadsområdet att påföras.

Alla personuppgifter som används i detta projekt kommer att vara pseudonymiserade. Detta innebär att uppgifterna inte längre kan tillskrivas en specifik registrerad person utan att kompletterande uppgifter används och att kodnycklarna förvaras separat. När projektet avslutats kommer data att arkiveras enligt gängse rutiner för arkivering av forskningsdata vid Lunds universitet.

Om du har frågor om detta forskningsprojekt, eller om du medverkade i Malmö Kost Cancer-kohorten och inte vill att dina uppgifter ska ingå i undersökningen, är du välkommen att kontakta:

Jonas Björk, professor i epidemiologi Lunds universitet
E-post: jonas [dot] bjork [at] med [dot] lu [dot] se
Telefon: 046 - 222 69 16