Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Forskning gällande samband mellan miljögifter, läkemedel och ohälsa

Vid Avdelningen för arbets- och miljömedicin vid Lunds Universitet (AMM) sker forskning kring arbets- och miljörelaterad ohälsa. Ökad kunskap är ett måste för att ohälsa ska kunna förebyggas.

Vi har tillstånd från Etikprövningsnämnden i Lund om att genomföra en studie där vi använder oss av data från register i kombination med blodprover sparade i en biobank för att studera vilken betydelse som miljögifter och läkemedel har för risken att utveckla graviditetskomplikationer och risken för försämrad tillväxt under fosterperioden. De som inkluderas är graviditeter i Skåne 1995-2009. Inga individer kommer att kontaktas. Databearbetning sker vid AMM. Vi hanterar alla uppgifter som konfidentiellt material. Resultat av studien kommer att presenteras i avidentifierad form och ingen enskild individ kommer att kunna urskiljas. Du som ingår i studien kan få mer information genom att kontakta projektansvarig. Om du önskar utgå från studien kan du även begära detta innan den 15 februari 2019 utan närmare förklaring.

Projektansvarig:
Docent Lars Rylander
Avdelningen för arbets- och miljömedicin, Lunds universitet
Medicon Village, Scheelegatan 2 (Byggnad 406), 223 81 Lund
lars [dot] rylander [at] med [dot] lu [dot] se