Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Faktorer associerade med assisterad befruktning

Vid enheten för Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet, bedrivs forskning bla kring hur miljöfaktorer och levnadsvillkor påverkar hälsa och sjukdom. Vi avser att i en serie registerstudier undersöka hur hälsan ser ut hos de föräldrar vars barn kommit till via assisterad befruktning (tex provrörsbefruktning, IVF), både innan och efter eventuella behandlingar. Vi vill också studera hur ett ev parförhållande påverkas av att genomgå en sådan process för att bilda familj. Kunskap om detta är viktigt för att kunna ge anpassad information avseende fertilitetschanser till dem som står inför familjebildning, liksom för att identifiera behov av uppföljning. Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten (Dnr 2019-04632).

Alla kvinnor mellan 18 och 47 år, bosatta i Skåne under 1998-2020 som varit gravida/fött barn, antingen med hjälp av assisterad befruktning eller utan, kan komma att inkluderas i studierna. I samband med dessa studier kommer vi länka samman personbundna, men för oss icke identifierbara uppgifter, från följande register hos Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Socialstyrelsen och Statistiska Centralbyrån:

  • Regions Skånes Vårddatabas                                                                                                                         
  • Q-IVF (kvalitetsregister för assisterad befruktning)                                                                                      
  • Patientregistret                                                                                                                                                   
  • Medicinska födelseregistret                                                                                                                             
  • LISA-databasen (socio-ekonomiska faktorer)                                                                                               
  • Registret över totalbefolkningen                                                                                                                     
  • Läkemedelsregistret

Alla data skyddas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), Offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641), och all datahantering sker i enlighet med EU:s generella dataskyddsförordning (2016/679), GDPR. Forskningsdata förvaras på säker server vid Lunds universitet. Efter projektets avslutande gallras eller arkiveras data och handlingar i enlighet med Arkivlagen (1990:782).

All bearbetning och analys av data, samt all presentation av resultat kommer att ske på gruppnivå i icke identifierbar form, d.v.s. ingen enskild individ kommer gå att urskilja. Redovisning av resultaten kommer primärt att ske i vetenskapliga tidskrifter.

Lunds universitet, som är huvudman för studien, är ansvarig för personuppgifterna och lyder under dataskyddsförordningen. Enligt denna har Du rätt att få information om vilka personuppgifter som behandlas om just Dig, samt begära rättelse av personuppgifter som Du tror är felaktiga. Ansökan för detta görs hos: Dataskyddsombud, Lunds universitet, Hs 31, 221 00 Lund.

Om Du önskar att uppgifter om Dig inte skall användas eller om Du önskar få en mer detaljerad information angående studierna, dataskyddsförordningen, sekretesslagen eller sekretessförordningen går det bra att kontakta projektansvarig forskare:

Professor Lars Rylander
Avdelningen för arbets- och miljömedicin, Lunds universitet
Medicon Village, Scheelegatan 8 (Byggnad 402a), 223 81 Lund
E-post: lars [dot] rylander [at] med [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 16 31

Om Du avböjer att Dina personuppgifter används kommer detta inte på något sätt att påverka din nuvarande eller framtida kontakt med sjukvården, och Du behöver inte ange något skäl till att utgå från studierna.