Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Registerstudier över rörelseorganens sjukdomar och skador

Vid enheten för klinisk epidemiologi, Lunds universitet, forskar vi med fokus på sjukdomar och symptom/skador med fokus på artros samt ledskador. Vi avser att i en serie av studier undersöka förekomst, vårdsökande, sjukfrånvaro, kostnader, riskfaktorer och effekt av behandlingar för dessa sjukdomar. Syftet är att öka kunskapen om dessa sjukdomar och skador och dess påverkan på individen och på samhället för att kunna optimera omhändertagande och behandling. Studierna baseras på registerdata som relateras till data för bakgrundsbefolkningen i Skåne. Alla personer bosatta i Skåne någon gång sedan år 1998 kan komma att ingå i studiematerialen.

I samband med dessa studier kommer vi länka samman personbundna men för oss icke identifierbara uppgifter från ett befintligt datamaterial utgående från bl.a. Region Skånes vårddatabaser (Dnr 2011-432) med ett ortopediskt operationsregister och operationsplaneringsregister (Ortreg/Orbit) samt med uppgifter från 3 st kvalitetsregister för ortopedisk vård (BOA-registret, svenska knä- och höftplastikregistret). Regionala Etikprövningsnämnden i Lund har godkänt tillägget i projektet.

Alla data skyddas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), Offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641). Behandling av personuppgifter kommer ske enligt personuppgiftslagen (1998:204) och EU direktiv 95/46, vilket den 25 maj 2018 kommer ersättas av förordningen (EU) 2016/679. All bearbetning och analys av data, samt all presentation av resultat kommer att ske på gruppnivå i icke identifierbar form, d.v.s. ingen enskild individ går att urskilja. Redovisning av resultaten kommer primärt att ske i vetenskapliga tidskrifter.

Lunds universitet, som är huvudman för studien är ansvarig för personuppgifterna och lyder under personuppgiftslagen. Enligt lagen har Du rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som behandlas om just Dig. Du har också rätt att begära rättelse av personuppgifter som Du tror är felaktiga. Ansökan för detta görs hos: Personuppgiftsombudet, Lunds universitet, Hs 31, 221 00 Lund.

Om Du önskar att Dina data inte skall användas eller om Du önskar få en mer detaljerad information angående studierna, personuppgiftslagen, sekretesslagen eller sekretessförordningen går det bra att kontakta ansvarige forskare professor Martin Englund, Enheten för klinisk epidemiologi, Remissgatan 4, Skånes Universitetssjukhus, 221 85 Lund, telefon 046-17 58 05. Om du avböjer att Dina personuppgifter används kommer detta inte på något sätt att påverka din nuvarande eller framtida kontakt med sjukvården.