Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus i Skåne

En studie om Räddningstjänsten som ’first responders’

I Skåne drabbas 700 personer av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus varje år då återupplivningsförsök påbörjats - färre än en av tio överlever.

Bakgrund

Hjärtstopp är ett extremt tidskritiskt tillstånd där chansen till överlevnad minskar med upp till tio procent för varje minut som passerar om ingen påbörjar hjärt-lungräddning. Ambulansens utkörningstid vid ett misstänkt hjärtstopp i Region Skåne ökar och är idag tio minuter i snitt. Chansen till överlevnad är låg om ingen påbörjar hjärt-lungräddning i väntan på ambulans.

Sedan 2005 finns ett avtal mellan Region Skåne och Räddningstjänsten i Skånes 33 kommuner. Avtalet innebär att räddningstjänsten larmas ut om räddningsoperatören bedömer att det finns en tidsvinst, dvs. om räddningstjänsten bedöms kunna nå den drabbade fortare än ambulansen, för att påbörja hjärt-lungräddning och använda hjärtstartare. Syftet med avtalet är att kunna korta tid från inträffat hjärtstopp till påbörjad hjärt-lungräddning och därmed öka chanserna till överlevnad.

Syftet med studien

Att undersöka om utlarmning av räddningstjänsten kortar tiden till start av hjärt-lungräddning och ökar överlevnaden efter plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus i Region Skåne.

Hur går studien till?

Genom samkörning av data från Svenska hjärt-lungräddningsregistret och utlarmningsdata från SOS Alarm kommer vi att kunna studera rutiner och tidsåtgång i det tidiga omhändertagandet vid plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus i Region Skåne för åren 2017 t.o.m. juni 2018.

Redovisning av resultat

Studien kommer att sammanställas till en artikel på engelska och skickas till en vetenskaplig tidskrift för publicering. Studien är vidare ett delarbete i en avhandling om omhändertagande vid hjärtstopp utanför sjukhus. Studieresultatet kommer också att presenteras muntligt eller skriftligt vid nationella och internationella konferenser. Resultaten kommer att presenteras på gruppnivå utan möjlighet att identifiera enskild individ. För frågor om studiens resultat är du välkommen att kontakta ansvarig forskare Hans Friberg, tfn: 046-177953 alt. e-post: hans [dot] friberg [at] skane [dot] se.

Hantering av data och sekretess

Namn, personnummer och gatuadress kommer inte att vara tillgängligt för forskningsgruppen. All insamlad data kommer att hanteras genom unika ärendenummer som inte går att koppla till någon enskild individ. Data och dataförvaring kommer att hanteras i enlighet med Regionala Etikprövningsnämnden i Lunds anvisningar. Hantering av dina uppgifter regleras av Personuppgiftslagen (PUL; SFS 1998:204) som den 25 maj 2018 ersattes av GDPR.

Finns det några risker?

Det finns inga risker för dig som forskningsperson i studien och det krävs inga ytterligare insatser av dig för att delta. All data finns registrerad i ett nationellt kvalitetsregister (Svenska hjärt-lungräddningsregistret) samt i SOS Alarms utlarmningssystem.

Forskare i studien

Projektet drivs av en forskningsgrupp vid Centrum för hjärtstopp vid Lunds Universitet, med Region Skåne som huvudman. Ytterst ansvarig för studien är Hans Friberg docent och överläkare, Intensiv- och perioperativ vård, SUS. Övriga forskare:

  • Cecilia Andréll anestesisjuksköterska SUS och doktorand vid Centrum för hjärtstopp, Lunds universitet.
  • Josef Dankiewicz läkare SUS och forskare vid Centrum för hjärtstopp, Lunds universitet.
  • Lizbet Todorova lektor och forskningsansvarig för Ambulanssjukvården i Skåne
  • Knut Olanders medicinskt ansvarig läkare och forskare vid SOS Alarm AB, Malmö.
  • Susann Ullén statistiker vid Kliniska Studier Sverige – Forum Söder.

Möjlighet att säga nej

Vi vänder oss till personer i Skåne som överlevt efter ett plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus mellan januari 2017 t.o.m. juni 2018. Deltagandet i studien är helt frivilligt. Du har möjlighet att vägra att datauppgifter om dig används i den planerade studien. Om du inte önskar att dina uppgifter används i den planerade studien vill vi att du meddelar oss på något av nedanstående sätt senast 2018-12-31. Uppge namn, personnummer och datum för hjärtstoppet så tar vi bort all information.

  • Ring 040-332338 (telefonsvarare) och tala in att du inte önskar delta i studien. Glöm inte att uppge namn, personnummer och datum för hjärtstoppet.
  • Skicka e-post till cecilia [dot] andrell [at] med [dot] lu [dot] se och meddela att du inte önskar delta i studien, glöm inte att uppge namn, personnummer och datum för hjärtstoppet.