Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Nya statistiska ansatser för att bedöma betydelsen av selektion och variation i befolkningsbaserade kohortundersökningar

Stora befolkningsundersökningar är en viktig källa till kunskap om hur exempelvis miljöfaktorer och levnadsvillkor påverkar hälsa och sjukdom. Låga deltagandefrekvenser i sådana undersökningar kan påverka giltigheten i forskningsresultaten, som också riskerar att förlora i värde om de inte återspeglar den mångfald som finns i befolkningen. Vårt projekt går ut på att studera hur personuppgifter hämtade från befolknings- och hälsoregister kan användas för att höja giltigheten och trovärdigheten i befolkningsundersökningar. Projektet är godkänt av etikprövningsnämnden i Lund, dnr 2017/846.

I projektet kommer vi att utnyttja uppgifter från två stora befolkningsundersökningar som genomförts i Skåne: 1) Malmö Kost Cancer som bjöd in invånare bosatta i Malmö 1991-96, 2) Skånes folkhälsokohort som bjöd in invånare bosatta i Skåne 1999. Registeruppgifter avseende levnadsförhållanden kommer att hämtas in från SCB (Statistiska Centralbyrån) och uppgifter om sjukdomstillstånd, vårdtillfällen samt läkemedelsanvändning hämtas från Socialstyrelsen. Vi kommer att hämta in personuppgifter för deltagare i dessa båda befolkningsundersökningar, men också för dem som tillfrågats om deltagande men tackat nej samt ett urval av ej tillfrågade från samma befolkningar. Alla personuppgifter som används i detta projekt kommer att vara pseudonymiserade. Detta innebär att uppgifterna inte längre kan tillskrivas en specifik registrerad person utan att kompletterande uppgifter används och att kodnycklarna förvaras separat. När projektet avslutats kommer data att arkiveras enligt gängse rutiner för arkivering av forskningsdata vid Lunds universitet.

Om du har frågor om detta forskningsprojekt, eller inte vill att dina uppgifter ska ingå i undersökningen, är du välkommen att kontakta:

Jonas Björk, professor i epidemiologi
Lunds universitet
E-post: jonas.bjork @ med.lu.se
Telefon: 046 - 222 69 16