Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Malmö OsteoArtros studie

Karaktärisering av olika kategorier av knäartros i en populationsbaserad kohort, och en jämförelse av livskvalitet och kostnader mellan de som sökt och de som inte sökt sjukvård

Vid enheten för klinisk epidemiologi, Lunds universitet, forskar vi med fokus på sjukdomar och symptom/skador med fokus på artros samt ledskador. Knäartros (i dagligt tal kallat knäförslitning), är den vanligaste anledningen till funktionsnedsättning bland både äldre personer och personer i arbetande ålder. Det är dock många patienter som av olika anledningar inte söker vård för sina besvär men som lider av nedsatt livskvalitet. Dessa personer kostar samtidigt pengar för samhället i form av t.ex. sjukskrivningar och andra parallellt förekommande sjukdomar. Syftet med denna studie är att i en populationsbaserad kohort undersöka livskvalitet, samsjuklighet och kostnader för både de som söker sjukvård och för de som inte söker sjukvård för sin knäartros. Ett annat syfte är att undersöka riskfaktorer (t.ex. rökning) för knäartros. 10 000 personer slumpmässigt utvalda från Malmö Kost och Kancer deltagare ingår i studien som genomfördes under åren 2007-2008.

Uppdatering: Från och med år 2019 kommer vi att uppdatera informationen om deltagare genom inhämtning av socioekonomiska data som finns registrerade i LISA databaser på Statiska Centralbyrån samt uppgifter om mortalitet från Befolkningsregister eller Socialstyrelsens Dödsorsaksregister.

Alla data skyddas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), Offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641). Behandling av personuppgifter kommer ske enligt personuppgiftslagen (1998:204) och Dataskyddsförordningen (EU förordningen 2016/679, GDPR). All bearbetning och analys av data sker med så kallade pseudonymiserade data, d.v.s. ingen individ kan direkt identifieras. All presentation av resultat kommer att ske på gruppnivå i icke identifierbar form, d.v.s. ingen enskild individ går att urskilja. Redovisning av resultaten kommer primärt att ske i vetenskapliga tidskrifter.

Region Skåne, som är huvudman för studien är ansvarig för personuppgifterna och lyder under personuppgiftslagen. Enligt lagen har Du rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som behandlas om just Dig. Du har också rätt att begära rättelse av personuppgifter som Du tror är felaktiga. Om Du vill utnyttja någon av dina rättigheter eller om Du har generella frågor kring hur personuppgifter behandlas vänder Du dig till Region Skånes dataskyddsombud: Dataskyddsombudet, Region Skåne, 291 89 Kristianstad, telefon: 044-309 30 00. Vill Du begära ett registerutdrag eller har frågor kring detta ska Du vända dig till enheten för journal- och arkivservice på Regionarkivet: Regionarkivet, Porfyrvägen 20, 224 78 Lund, telefon 0771-86 66 00.

Om Du önskar att Dina data inte skall användas eller om Du önskar få en mer detaljerad information angående studierna, personuppgiftslagen, sekretesslagen eller Dataskyddsförordningen går det bra att kontakta ansvarige forskare Professor Martin Englund, Enheten för klinisk epidemiologi, Remissgatan 4, Skånes Universitetssjukhus, 221 85 Lund, telefon 046-17 58 05. Om du avböjer att Dina personuppgifter används kommer detta inte på något sätt att påverka din nuvarande eller framtida kontakt med sjukvården.