The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Om registerstudier

Ett register är en strukturerad samling av uppgifter som idag nästan alltid är lagrade digitalt. Befolkningsforskare använder ofta personregister som innehåller uppgifter om enskilda individer, men det finns även andra typer av register som exempelvis företagsregister och fordonsregister. Insamling av uppgifter till register görs ofta i administrativa syften. Det kan handla om befolkningsregistret hos Statistiska Centralbyrån som innehåller information om alla personer som bor i Sverige, men också personregister rörande olika sjukdomar. Exempelvis innehåller cancerregistret hos Socialstyrelsen uppgifter om personer som fått cancerdiagnos. Eftersom svenska register identifierar individer via deras personnummer, finns möjlighet att slå ihop data från olika register för att besvara vetenskapliga frågeställningar. Efter att en sådan sammanslagning av olika registeruppgifter gjorts plockas personnumren bort och ersätts vanligen med en kodnyckel så att de forskare som sedan bearbetar uppgifterna inte kan identifiera enskilda individer. Detta förfarande kallas för pseudonymisering av data.

Filmen nedan är producerad av Karolinska Institutet i Stockholm, och beskriver nyttan av att använda register i vetenskaplig forskning.

 

Kontakt

Du kan kontakta LUPOP på lupop [at] ed [dot] lu [dot] se. Vi svarar vanligtvis inom en vecka (fem arbetsdagar).