The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Hepatit C och dess samband med åderförkalkning hos patienter med levercancer

Till dig som blivit behandlad med minimalinvasiv superselektiv cellgiftsbehandling (TACE) pga. levercellscancer i Södra sjukvårdsregionen (Skånes universitetssjukhus) mellan 2015-2021

Vi planerar en studie som kommer att undersöka hur infektion med hepatit C påverkar graden av åderförkalkning och därmed möjligheterna, och utfallet av den givna behandlingen. All information är sedan tidigare insamlad och Du behöver inte göra något ytterligare för att delta.

En av de vanligaste orsakerna till att utveckla levercellscancer är en infektion med hepatit C. Ungefär 1/3 av patienter som får levercancer har eller har tidigare haft en sådan infektion. Man har i studier sett att det finns ett samband mellan hepatit C och åderförkalkning på hjärtats kranskärl samt risken för stroke. En stor del av patienter med levercellscancer behandlas med minimalinvasiv superselektiv cellgiftsbehandling (TACE) där cellgifter administreras direkt till tumören via en mikrokateter som förs in via kärlen. Finns en ökad grad av åderförkalkning även i buken och leverns kärl kan man misstänka att detta kan påverka möjligheterna till behandling och given behandlings utfall. Därför planeras denna studie där vi vill titta på om det är någon skillnad i graden av åderförkalkning hos patienter som behandlats pga. levercellscancer på basen av hepatit C jämfört dem som inte har eller har haft hepatit C.

Inom studien kommer vi att granska den uppföljande skiktröntgen (DT) som utförts i anslutning till behandlingen med TACE, vanligtvis som uppföljning, och på den titta efter tecken till åderförkalkning. Graden av åderförkalkning på DT kommer att analyseras tillsammans med data från nationella medicinska register och din patientjournal för uppgifter kring samsjuklighet, livsstilsfaktorer och utfall av behandlingen. All information är redan insamlad i samband med behandlingen av din levercellscancer och någon ytterligare kontakt med enskilda deltagare kommer inte att behövas.

Analys av datan kommer att ske kodat (pseudonymiserat). Kodnyckeln kommer att förvaras krypterad och fysiskt inlåst på bild- och funktions lokaler på Skånes universitetssjukhus i Lund. All data skyddas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och Offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641). Behandling av personuppgifter kommer ske enligt Dataskyddsförordningen (EU-förordningen 2016/679, GDPR). Resultaten kommer att presenteras på gruppnivå så att ingen enskild individ kommer kunna urskiljas. Resultaten kommer att redovisas i vetenskapliga tidskrifter. Efter att dataanalysen är slutförd kommer kodnyckeln att förstöras och ett helt anonymiserat datablad kommer att sparas i arkiveringssyfte.

Ansvarig för dina personuppgifter är Region Skåne.
• Dataskyddsombudet, Region Skåne, 291 89 Kristianstad. Tfn: 044-309 30 00 (dataskyddsfrågor).
• Enheten för journal- och arkivservice på Regionarkivet: Regionarkivet, Porfyrvägen 20, 224 78 Lund, telefon 0771-86 66 00 (registerutdrag).

Studien har godkänts av Etikprövningsmyndigheten (Dnr 2021-0532).

Om Du önskar att Dina data inte skall användas eller för ytterligare information tveka inte att kontakta:

Medicine doktor, specialistläkare Erik Baubeta Fridh
Bild och funktion, Skånes universitetssjukhus, 221 85 Lund
Tel: 046-17 50 85 eller via erik [dot] baubeta_fridh [at] med [dot] lu [dot] se

Om Du avböjer att Dina personuppgifter används kommer detta inte på något sätt att påverka Din nuvarande eller framtida kontakt med sjukvården.