Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Bättre beslutsstöd för isolering av patienter med misstänkt COVID-19 på akutmottagningarna

CovidQ (Can a diagnostic clinical prediction model identify potential cases of COVID-19 and determine the need for patient isolation at triage in the emergency department?)

Patienter som misstänks ha smittsamma sjukdomar eller själva har påtagligt nedsatt immunförsvar isoleras i samband med besök på akutmottagningar. Detta görs både för att skydda patienten, de som arbetar på akutmottagningarna och andra patienter. Att vara isolerad under lång tid är ofta påfrestande, både för den som söker akut vård och för personalen. Under COVID-19 pandemin har antalet isolerade patienter på akutmottagningar ökat avsevärt.

Att isolera rätt patienter innan diagnosen är fastställd eller avskriven är avgörande för att minimera risk för smittspridning inom sjukvården. Beslutet om att isolera patienter görs ofta utanför akutmottagningarna i ett så kallat sållningstriage. Här berättar man för sjukvårdspersonalen om sina symptom och ibland genomförs även enklare tester så som mätning av syrehalten i blodet. Baserat på den här informationen fattas beslut om man behöver vara isolerad.

För att stötta vårdpersonalen i detta beslut genomför vi projektet CovidQ som syftar till att försöka skapa ett bättre underlag för att avgöra vilka patienter som behöver isoleras. Detta gör vi genom att, från journaler, samla in information om symptom, provsvar och undersökningar gjorda i samband med besök på akutmottagningarna i Malmö och Lund mellan mars 2020 och sista februari 2021. Målet är att bygga en enkel beslutsstödsmodell som kan stödja vårdpersonalen i beslutet om isolering vid första kontakt med akutsjukvården.

Projektet är godkänt av Etikprövningsmyndigheten, dnr 2020-04733 med tilläggsansökningar. Personuppgifter som hanteras i det här projektet är pseudonymiserade, det innebär att man inte direkt kan koppla informationen till en specifik person utan en kodnyckel som lagras separat. När projektet avslutas kommer data att arkiveras enligt gällande rutiner.

Projektet är ett samarbete mellan Lunds universitet, Karolinska Institutet (ansvarig forskningshuvudman) och Region Skåne. Ansvarig forskare är Martin Gerdin Wärnberg, docent, Karolinska Institutet. Associerade forskare är Sonja Aits, biträdande universitetslektor och Ulf Ekelund, professor, Lunds universitet. Om du vill veta mer om studien eller har besökt någon av akutmottagningarna inom tidsramen och inte vill att dina uppgifter ska ingå är du välkommen att kontakta:

Johanna Berg, ST-läkare Akutsjukvård, Skånes Universitetssjukhus
Doktorand, Institutionen för Global Folkhälsa, Karolinska Institutet
E-post: johanna [dot] berg [at] ki [dot] se

Om du avböjer att dina personuppgifter används i detta projekt kommer det inte på något sätt att påverka din nuvarande eller framtida kontakt med sjukvården.